صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Romantic Doctor, Teacher Kim (Dr. Romantic / 낭만닥터 김사부)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Romantic.Teacher.Kim.E10(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep21(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep20(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep19(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep18(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep17(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep16(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep15(barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep14(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep13(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep10(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep09(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep08(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep07(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep06(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep05(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep04(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep03(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep02(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.all episode (barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle  
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부 Romantic Doctor, Teacher Kim Ep 12   seouldl.in
site:seouldl.ir | https://telegram.me/animekdramasfullkorea  
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E16   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E15   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E14   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.doctor.E13   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.17   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 20   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 19   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 18   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 17   Persian Dream Team
Jullieta - Maediii. P @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 16   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 15   Persian Dream Team
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 14   Persian Dream Team
Mehraneh - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 13   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 12   Persian Dream Team
Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 11   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 10   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 09   Persian Dream Team
Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 08   Persian Dream Team
Maediii. P - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 07   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 06   Persian Dream Team
Maediii. P - Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 05   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 04   Persian Dream Team
Dangsu - Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 03   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 02   Persian Dream Team
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 01   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 00 (Untold Story)   Persian Dream Team
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 00 - 20 END   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep12(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep11(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle